Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Bra att veta om vatten och vattenkemi

En bra vattenkvalitet är av stor betydelse för dina växter och fiskar. En del växter och fiskar är mycket känsliga för ändringar i vattenkvalitén, ibland får man finnas där med en hjälpande hand. Tar man då och då lite prover på dammvattnet så sparar man tid och pengar och får också mer glädje av dammen. Med regelbundna tester kan man ofta upptäcka felakigheter i god tid och kan korrigera innan sjukdomar visar sig på fiskar och växter.

Det är då bra att känna till lite om de olika vattenparametrarna som kan påverka vattnet i dammen. *pH (surhet), *KH (karbonathårdhet), *GH (totalhårdhet), *NO2 (nitrit) och *NO3 (nitrat). Vattenkvalitén beror på flera faktorer. De viktigaste faktorerna som påverkar vattenvärdena är: växterna, fiskarna, vattenvolymen, djupet, bottenlagret. Andra yttre faktorer som påverkar är utfordringen av fisken, ljuset, surheten i regnvattnet, vattenvärden i ledningsvatten.

pH-värdet

pH- värdet mäts i en skala från 0 till 14, pH 7 är neutralt. Om pH-värdet är under 7 är det surt och är det över 7 kallas det alkaliskt (eller basiskt). pH-värdet svänger normalt något mellan dag och natt. Svängningarna beror till stor del på ändringar i koldioxidhalten, som bl.a. beror på växterna. Under dagen stiger normalt pH-värdet för att under natten åter falla tillbaka till sitt normala värde. pH-värdet är mycket viktigt för alla levande organismer i dammen, men det är inte bara pH-värdet i sig självt utan också hur det samverkar med andra värden och faktorer. Exempelvis KH-värdet (se nedan) påverkar hur stor buffertverkan det finns i vattnet. Ett lågt KH-värde gör att pH-värdet lätt svänger kraftigt över ett brett spektrum. Höga pH-värden gör att relativt ofarligt ammonium snabbt övergår till det mycket giftigare ammoniak. Om pH-värdet går över 7,8 bör man kontrollera ammoniakvärdet regelbundet.
Det idealiska pH-värdet i trädgårdsdammen är 6,5 – 8,0. Man bör alltid justera pH-värdet långsamt, snabba förändringar kan vara skadliga. Så här justeras pH-värdet: Sänkning av pH-värdet görs med vårt pH-sänkningsmedel. Höjning av pH-värdet görs med vårt pH-höjningsmedel.

KH-värdet

När man testar vattnet kan det ibland visa fel beroende på ett lågt KH-värde. Om KH-värdet är under 4 är det inte säkert att pH-värdet visas korrekt av testet. Lågt KH-värde kan ge stora svängningar i pH-värdet. Vi rekommenderar därför att KH-värdet höjs till minst 4 innan man gör något åt pH-värdet. Det är ovanligt att KH-värdet är under 4.

Hårdhet

I trädgårdsdammen är både total- och karbonathårdheten viktiga komponenter. Från biologisk synvinkel är totalhårdheten viktigast. Inom rimliga ramar anpassar sig växter och fiskar till skiften av totalhårdheten. Karbonathårdheten är mycket viktig biokemiskt eftersom det direkt på verkar pH och koldioxidhalten.

GH – Totalhårdhet

GH är summan av alla ämnen som är lösta i vattnet och påverkar hårdheten. Det kan vara salter av kalcium och magnesium samt olika sulfater, kloriner och karbonater. GH är det som i dagligt tal kallas att vattnet är hårt respektive mjukt. Olika växter och fiskar föredrar mjukt eller hårt vatten. Orsaken till det är att hårdheten påverkar cellmembranen, tillväxten, transporten av olika salter, njurfunktioner hos fiskar samt möjligheten att ta upp olika mineraler och spårelement. Det idealiska värdet av GH i dammen är 7- 14 grader.

KH – Karbonathårdheten (Buffertverkan)

KH medverkar till den totala hårdheten (GH) men mäter främst olika salter av karbonater och bikarbonat. Genom förmågan att binda sura ämnen i vattnet är KH-värdet viktigt för buffertverkan i vattnet med hänsyn till surheten. Viktigt att förstå är att KH-värdet direkt påverkar vattnets pH och koldioxidhalt, som är speciellt viktigt för växterna. KH-värdet har en tendens att sjunka i varmt vatten när den biologiska processen är hög och binder olika karbonater i vattnet. Om KH-värdet sjunker under 4 börjar en del fiskar och växter att må dåligt. I nyinredda dammar är ofta KH-värdet för lågt i början. De idealiska värdena för trädgårdsdammar är 6-12. Om KH är för lågt, tillsätt hårt vatten eller KH-höjare. Om KH-värdet är för högt tillsätt mjukt vatten eller filtrera över torv.

Nitrit och nitrat

I naturen bryts biologiskt avfall, som avfallsprodukter från fiskar och växter samt döda organiska ämnen, ner och återanvänds. Det fungerar som en kompost där mikroorganismer bryter med avfallämnen så det åter kan tas upp i det naturliga kretsloppet. Avfallämnen bryts ned till ammonium – nitrit och slutligen till nitrat som växterna och olika bakterier tar upp som näring. Processen underhålls av olika mikroorganismer. Halten av nitrit och nitrat säger oss lite om hur den biologiska jämvikten fungerar. Det är det här som bestämmer hur din damm fungerar i praktiken. Nitrit (NO2) bildas när syrekrävande bakterier bryter ned restprodukter från växter och fiskar. Nitrit är giftigt för fisken i dammen. Andra sorters syrekrävande bakterier har förmågan att i sin tur bryta ner nitrit till den mycket ofarligare nitrat (NO3). Genom att mäta halten av nitrit kan du se om det finns tillräckligt med med bakterier för att bryta ner nitrit till nitrat i samma ögonblick som nitriten bildas. De nödvändiga bakterierna är beroende av att syrehalten är god i filtermaterial och att inte pumpen stängs av på natten m m. Bakterierna är också känsliga för häftiga pH-svängningar, olika fiskmediciner, antibiotika och andra kemikalier. Ett högt nitritvärde (NO2) visar att den biologiska nedbrytningen fungerar dåligt. Nitrithalten ska inte överskrida 0,3 mg/liter. Om nitrithalten är för hög är det i det akuta läget nödvändigt att göra stora vattenbyten, ibland flera gånger. Mät nitrithalten regelbundet och kontrollera att den sjunkit till acceptabla nivåer. Nitrit dödar dina fiskar snabbt. För att förhindra uppkomsten av nitrit är det en god idé att regelbundet tillsätta nedbrytningsbakterier i form av Mikrostart och Biostabil.

Vilka orsaker finns det då till hög nitrathalt?

Här kommer några saker som du kan kontrollera i din damm:

 • Mycket avfallsämnen i dammen
 • Det ligger mycket bottensediment i dammen
 • Fisken matas mer än den äter upp
 • Döda fiskar eller andra djur finns i dammen
 • Inte tillräckligt med nedbrytningsbakterier
 • Plötsliga förändringar i pH-värdet. Kontrollera KH-värdet.
 • Alltför dåligt eller igensatt filtermaterial
 • Mediciner har doserats i vattnet
 • Syrebrist i vattnet, kontrollera att pumparna inte stängs av på natten
 • Dammen är nyinredd och fiskarna matas för mycket

Nitrat (NO3)

Det sista steget i nedbrytningsprocessen är när nitriten omvandlas till nitrat. Nitrat kan växterna nu ta upp som näring eller brytas ned, i en icke-syrekrävande process, till kväve. I rimliga mängder är nitrat ofarligt för fiskarna. Dammens undervattensväxter tar upp nitrat i små mängder, det kan därför lätt uppstå alger om nitraten inte avlägsnas. I mindre dammar kan man göra det genom regelbundna delvattenbyten. Sumpväxterna i dammen gör också ett bra jobb. Man brukar säga att 1/3 till hälften av dammen ska vara täckt av växter. En lämplig nivå på nitrathalten är helst under 25 mg/liter vatten för att minska risken för alger. Fisken tål utan vidare 50-100 mg/liter. Det bästa sättet att minska nitrathalten är regelbundna delvattenbyten. Kranvatten kan i en del fall ha höga nitratvärden, speciellt om källan ligger på jordbruksmark. Det är alltså bra att testa även det vatten som du tillför dammen.

Orsaker till höga halter av nitrat

 • För många fiskar
 • För få växter eller växter i dålig kondition
 • Regelbundna delvattenbyten har inte genomförts
 • Dåliga förhållanden för nedbrytningsbakterier

Har du för höga halter av nitrat ska du:

 • Minska antalet fiskar
 • Mata fisken mindre
 • Sätta i mer växter eller bygga ett biologiskt filter

Tack för att du läst och tar hand om din damm! Har du fler frågor, kontakta oss.

Tillbaka till Kunskapsbanken